Samen met u wordt het onderwijs een stuk leuker! Daarom hebben wij een medezeggenschapsraad, ouderraad en vragen wij uw hulp bij allerlei activiteiten.

 

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Elke school moet een medezeggenschapsraad hebben. In onze medezeggenschapsraad zijn personeelsleden en ouders van De Leeuwerik en De Triviant vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad is er om mee te denken en/of mee te beslissen over het reilen en zeilen van de school. De medezeggenschapsraad vergadert vijf à zes keer per schooljaar.

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel van de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur/de directie advies vragen (adviesrecht) aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Het schoolbestuur/de directie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur.

De leden van de medezeggenschapsraad

De heer R. de Klundert, lid personeel SO De Leeuwerik (voorzitter)
Mevrouw I. Leusink, lid personeel SO De Leeuwerik
De heer H. Hessen, lid ouder
Mevrouw R. van der Aa, lid ouder
Mevrouw L. Crumps-Gabreëls, lid ouder
De directeur van de Leeuwerik en de Triviant is adviserend lid.

Ouderraad

De ouderraad wordt gevormd door ouders/verzorgers, aangevuld met de locatiedirecteur en teamleden van het VSO. De ouders/verzorgers worden in de raad gekozen nadat zij zich kandidaat hebben gesteld. Deze verkiezingen vinden plaats tijdens de Algemene Ouderavond.
De O.R vergadert vier a vijf maal per schooljaar en bespreekt dan diverse zaken die met de school en de kinderen te maken hebben. Zo is de O.R het orgaan dat het schoolfonds int en beheert. Zij legt daarvan verantwoording af tijdens de Algemene Ouderavond. Daarnaast begeleidt de O.R verschillende activiteiten die op school plaatsvinden bijvoorbeeld: kerstviering, het schoolfeest, de paasviering, de laatste schooldag,enz.

De ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende leden

Marcel Paf, lid ouder (financiën)
Wendy Meutstege, lid ouder (notulist)
Ryan Andringa, lid ouder
Marloes Wullink, lid ouder
Selma Thijs –  Spaink, lid ouder
Cisca van Schaik, lid personeel
Karen Florijn, lid personeel
Mireille Sarink, locatiedirecteur (adviserend lid)

Ouderhulp

Wij zijn bijzonder blij met de ondersteuning van ouders en verzorgers bij diverse activiteiten. Ieder cursusjaar ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven of u ouderhulp wilt verlenen. Meldt u zich gerust bij de groepsleerkracht of onze directeur (Mireille Sarink) als u wilt ondersteunen bij een activiteit.