Onze groepen

 • VSO OZG A

  In de OnderwijsZorggroep A (OZG A) zitten momenteel zeven leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. Onze leerlingen hebben extra begeleiding en verzorging nodig. Daarom is de OZG een groep met minder leerlingen en meer begeleiding dan de reguliere groepen binnen het VSO. Naast een leerkracht en een onderwijsassistent, werken wij met medewerkers van Zozijn. Zij bieden ondersteuning en zorg aan onze leerlingen in de klas. Op deze manier kunnen wij onze leerlingen optimaal ondersteunen. De lessen die we bieden zijn vooral gericht op de zelfredzaamheid van onze leerlingen. Onze praktijklessen zijn ervaringsgericht. De leerling wordt uitgedaagd om kennis te maken met materialen die zij in de dagelijks praktijk tegenkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van al hun zintuigen. We bieden een gevarieerd rooster aan met veel afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Twee keer per week gaan we boodschappen doen en is er een broodtafel. Leerlingen hoeven dan geen brood mee te nemen van huis, maar eten dan in de klas. Voor de ene leerlingen kan het doel zijn je eigen brood smeren, voor een ander kan een doel zijn je eigen beleg te kunnen kiezen of je brood kunnen aanprikken met een vork. We werken volgens de LACCS methode. LACCS staat voor Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende dagbesteding. Wanneer het goed zit op al deze gebieden, dan is een leerling goed in staat om onderwijs te volgen. Onze leerling stromen veelal uit richting ervaringsgerichte dagbesteding. Bijvoorbeeld een zorgboerderij of een Dagactiviteitencentrum.

 • VSO OZG B

  In de OZG-B groep zitten dit jaar 7 leerlingen in de leeftijd van 12-17 jaar. In de OZG-B groep werken naast medewerkers vanuit school, ook medewerkers vanuit Zozijn. Onze leerlingen hebben extra begeleiding nodig en daarom is deze samenwerking zo fijn! Zij ondersteunen in de klas en bieden zorg aan leerlingen die dat nodig hebben. Onze cognitieve werklessen zijn veelal op een praktische manier weggezet. Zo leren leerlingen vaardigheden en deze te gebruiken in een praktische setting. Daarnaast leren we de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te zijn m.b.t. zelfzorg, maar ook broodsmeren tijdens de broodtafel (op donderdag) en samen boodschappen doen behoren tot de wekelijkse activiteiten in de klas. Iedere leerling werkt/leert op zijn of haar eigen niveau en daarnaast is de afwisseling tussen inspanning en ontspanning ook erg belangrijk.

 • VSO OB1

  In de onderbouwgroep zitten vijf leerlingen die vanaf het SO naar het VSO instromen en 5 leerlingen die vorig jaar al kennis hebben gemaakt met het voortgezet speciaal onderwijs.

  In deze OB1 groep wordt aandacht besteed aan het leren en werken binnen het VSO. Door middel van een individueel lesrooster wordt er structuur geboden aan de leerlingen. We beschikken over meerdere praktijklokalen en een ruime hal, zodat we de leerlingen kunnen opdelen en groepsdoorbrekend kunnen werken. In de groep werkt iedere dag een leerkracht en bijna elke dag een onderwijsassistent en stagiaire. De lesstof wordt zoveel mogelijk op een passende manier aangereikt. De cognitieve vakken zoals taal en rekenen doen we in de ochtend. De middag staat in het teken van de praktijkvakken zoals houtbewerking, fietstechnieken, klein huishouden, service, textiel, creatief, magazijnwerkzaamheden en koken. Eén keer in de week bereiden we samen met de leerlingen een ‘broodtafel’ waarbij we de koppeling met geldrekenen maken. Leren in de praktijk is waar de leerlingen elke dag mee bezig zijn. Sport en spel is ook belangrijk binnen het VSO en dit doen we dagelijks zowel in de gymzaal als op het schoolplein.

 • VSO OB2

  OB2 is een groep met leerlingen uit de onderbouw. De leerlingen hebben een leeftijd van ongeveer 12 t/m 14 jaar, daar gaan ze door naar de middenbouwgroep. Dit jaar bestaat OB2 uit 8 leerlingen.

  In de onderbouw kunnen de leerlingen zich oriënteren bij alle verschillende praktijkvakken die we op De Triviant hebben. In OB2 staat dit jaar vijf dagen in de week dezelfde leerkracht. Twee dagen is er ook nog een onderwijsassistente aanwezig.

  Tijdens de ochtend wordt er voornamelijk cognitief gewerkt. Hier komen onder andere spelling, rekenen, mondelinge taal, seksuele en relationele vorming, begrijpend lezen, AVI lezen en wereldoriëntatie aan bod. Het middagprogramma staat in het teken van de praktijkvakken. Hier kunnen leerlingen van verschillende groepen bij elkaar zitten. Voorbeelden van praktijkvakken zijn: computerles, houtbewerking, service, ZEDEMO, drama, magazijn, textiel, zelfzorg, groen en zwerfvuil. Het is de bedoeling dat de leerlingen in de onderbouw elk praktijkvak minstens één keer hebben gehad. Zo kunnen zij zelf ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

 • VSO MB1

  Wij zijn de middenbouw groep, de leeftijd van de leerlingen in deze groep ligt tussen de 14 en 16 jaar. Het is een groep met 8 leerlingen. In de groep werkt iedere dag een leerkracht, daarnaast is er een onderwijsassistent aan de groep gekoppeld. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om kleine groepjes leerlingen praktisch aan het werk te zetten. Hierbij kunt u denken aan arbeidstaken, zelfzorg, schoonmaken of interne stages. De lesstof wordt zoveel mogelijk op een praktische manier aangeboden, dat aansluit bij het niveau en de mogelijkheden van de leerling. Elke week heeft een groepje van 4 leerlingen koken, de leerlingen worden betrokken bij het gehele proces, van het boodschappenlijstje maken tot en met het gerecht koken.  Sociale vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van de dag; wat hoort wel en wat hoort niet. Over de gehele dag wisselen we inspanning af met ontspanning, zo kunnen de leerlingen zich weer opladen voor het volgende werkmoment.

 • VSO BB1

  Onze bovenbouwgroep bestaat uit 9 leerlingen. Wij zijn een uitstroomgroep en daarom speelt stage een grote rol in het programma van onze leerlingen. Alle leerlingen gaan op stage. Dit varieert van een interne stage binnen school, praktijk op locatie (POL) tot externe individuele stage bij bijv. een DAC of zorgboerderij. Ook hebben alle leerlingen iedere week een stagegesprek waarin in groepsverband ervaringen en foto’s uitgewisseld worden. We praten over werknemersvaardigheden; wat hoort wel en wat hoort niet op de werkplek. De lesstof wordt zoveel mogelijk aangepast aan situaties en vaardigheden die belangrijk zijn in het dagelijks functioneren van onze leerlingen. Denk hierbij aan sociale vaardigheden, geld rekenen, klokkijken, woordenschat etc. en bij de praktijkvakken aan klein-huishouden, koken en groen. We zetten hierbij vooral in de bovenbouw in op herhaling van lesstof en vaardigheden.

 • VSO MBB2

  MBB 2 is een groep met 14 leerlingen uit de Midden- en Bovenbouw. Leerlingen uit MBB 2 zitten in leerjaar 11, 12, 13, 14 of 15. In het ochtendprogramma van MBB 2 is aandacht voor cognitieve vaardigheden. Leerlingen krijgen o.a. lessen rekenen, spelling, mondelinge taal, zaakvak en seksuele vorming. De lessen worden deels klassikaal of in groepjes gegeven en deels werken leerlingen zelfstandig.  Alle leerlingen uit MBB 2 lopen stage. Een deel loopt intern stage, sommigen nemen deel aan een POL-stage (Praktijk Op Locatie met een groep leerlingen onder begeleiding van personeel van school) en een aantal leerlingen loopt extern stage. Op school is er ook een moment dat er een stagegesprek is. Hierbij wordt met leerlingen gepraat over de werkzaamheden en het functioneren tijdens hun stage.