Onze groepen

 • OnderwijsZorgGroep

  In de OnderwijsZorggroep (OZG) zitten momenteel zes leerlingen in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar. Onze leerlingen hebben extra begeleiding en verzorging nodig. Daarom is de OZG een groep met minder leerlingen en meer begeleiding dan de reguliere groepen binnen het VSO. Naast een leerkracht en een onderwijsassistent, werken wij met medewerkers van Zozijn. Zij bieden ondersteuning en zorg aan onze leerlingen in de klas. Op deze manier kunnen wij onze leerlingen optimaal ondersteunen. De lessen die we bieden zijn vooral gericht op de zelfredzaamheid van onze leerlingen. Onze praktijklessen zijn ervaringsgericht. De leerling wordt uitgedaagd om kennis te maken met materialen die zij in de dagelijks praktijk tegenkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van al hun zintuigen. We bieden een gevarieerd rooster aan met veel afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Twee keer per week gaan we boodschappen doen en is er een broodtafel. Leerlingen hoeven dan geen brood mee te nemen van huis, maar eten dan in de klas. Voor de ene leerlingen kan het doel zijn je eigen brood smeren, voor een ander kan een doel zijn je eigen beleg te kunnen kiezen of je brood kunnen aanprikken met een vork.

  We werken volgens de LACCS methode. LACCS staat voor Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende dagbesteding. Wanneer het goed zit op al deze gebieden, dan is een leerling goed in staat om onderwijs te volgen.

  Onze leerling stromen veelal uit richting ervaringsgericht dagbesteding. Bijvoorbeeld een zorgboerderij of een Dagactiviteitencentrum.

   

 • VSO1

  VSO 1 is onze onderbouwgroep. De leerlingen in deze klas zijn in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar. Dit schooljaar volgen 9 leerlingen deze groep, 5 jongens en 4 meisjes. Tijdens het eerste blok, werken we voornamelijk groepsdoorbrekend in niveaugroepen. Tijdens dit blok wordt onder andere spelling, rekenen, schriftelijke taal, begrijpend lezen, AVI lezen en wereldoriëntatie aangeboden. In het tweede blok werken de leerlingen voornamelijk in de eigen stamgroep. De vakken rekenen (geldrekenen, klokkijken, meten en wegen, hoeveelheidsbegrippen en rekenhandelingen), taal, schrijven, SRV (seksuele en relationele vorming), mondelinge taal, agendagebruik, lezen, gym en burgerschap staan dan op het programma. Het derde blok is ’s middags en staat in het teken van de praktijkvakken. Hier worden leerlingen van alle stamgroepen gemixt. Voorbeelden van praktijkvakken zijn: fietstechniek, multimedia, houtbewerking, service, ZEDEMO, drama, magazijn, textiel, zelfzorg, muziek en EHBO. Het is de bedoeling dat de leerlingen in de onderbouw elk praktijkvak minstens één keer hebben gehad. Zo kunnen zij zelf ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

   

 • VSO2

  VSO 2 is een gezellige groep die bestaat uit vier jongens en vijf meiden in de leeftijd van 14 t/m 16 jaar. In het ochtendprogramma zijn we vooral cognitief bezig. We werken we in sublesgroepjes aan de volgende vakken; taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, mondelinge taal, rekenen, geld rekenen, klokkijken, meten en wegen. Daarnaast worden de vakken gym, computerles, burgerschap en sociale vaardigheden in groepsverband aangeboden.

  In het middagprogramma volgen de leerlingen praktijkvakken zoals Zedemo, hout, creatief, magazijn, fietstechniek, tuin, service en textiel. Leerlingen in VSO 2 beginnen ook met een
  stage binnen school zoals kopjesdienst, wasdienst, en koffiezetten. Zo oefenen de leerlingen werknemersvaardigheden die nodig zijn om extern stage te kunnen lopen.

  Stage buiten school begint met een zogenaamde POLstage ( Praktijk op locatie). Dit kan o.a bij Lijstenmakerij Martin, en bij supermarkt Jumbo. Leerlingen werken op locatie in een kleine groep en worden begeleid vanuit school. Binnen VSO 2 zijn ook al leerlingen die een individuele stage volgen. Een boerderij, manege en textielwinkel Zeeman zijn hier voorbeelden van. Leerlingen vinden de afwisseling tussen school en stage erg prettig. Ze vertellen in de groep enthousiast over elkaars ervaringen. Dit maakt het volgen van onderwijs binnen VSO 2 extra leuk!

   

 • VSO3

  VSO3 is een zogenaamde eindgroep. Dat betekent dat stage een belangrijke plaats inneemt binnen ieders lesrooster. Stages worden in de loop van het schooljaar steeds verder
  uitgebreid en langzaam maar zeker wordt er toegewerkt naar uitstromen naar een passende werkplek. Dit schooljaar is VSO3 gestart met 12 jongens en meiden, in leeftijd variërend
  van 16 tot 18 jaar.

  Iedereen heeft een individueel rooster aan de hand waarvan gewerkt wordt. Vaste roosteronderdelen in de ochtenden zijn: groepsgesprek, taal, rekenen, gymnastiek, sociale
  vaardigheden en/of seksuele en relationele vorming, computergebruik, agendagebruik en burgerschap (leren en loopbaan). In de middagen volgt iedereen een praktijkvak.

  Behalve de vaste leerkracht (die tevens mentor is), is ook het stageteam nauw betrokken bij VSO3. De leerlingen hebben minimaal 1 x per week een stagegesprek met hun stage
  begeleider, waarin alles over het verloop van de stage wordt besproken. Naast deze gesprekken brengt de begeleider geregeld ook een bezoek aan de stagelocatie.

  VSO3 wordt in de loop van het schooljaar kleiner, omdat gaandeweg leerlingen uitstromen. Van iedereen die uitstroomt wordt op een feestelijke manier persoonlijk afscheid
  genomen.

   

 • VSO4

  VSO4
  VSO4 is een groep van 11 leerlingen (6 meisjes en 5 jongens) in de leeftijd van 12 t/m17. Elke leerling heeft zijn eigen rooster. Hierdoor werkt elke leerlingen op zijn niveau om zo
  zijn doelen te behalen. In het ochtendprogramma werken we aan taal, lezen en rekenen. Houden we een weekendpraatje  en bespreken we bijvoorbeeld de agenda. Ook andere vaardigheden worden aangeleerd zoals stadse vaardigheden. Sommige leerlingen hebben al een interne stage of gaan op POL-stage.
  In het middagprogramma volgen de leerlingen allemaal een praktijkvak, zoals creatief , muziek, tuin, textiel, drama, spelletjes, zedemo, service en hout. De leerlingen kunnen hier een prestatieblad voor krijgen die ze in hun eigen portfoliomap kunnen stoppen. Zo hebben de leerlingen een mooi overzicht van wat ze allemaal al gemaakt/gedaan hebben.

 • VSO 5

  Dit schooljaar zitten er 11 leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar in de groep. Dit zijn ob/mb en bb leerlingen. ’s Ochtends wordt in onze stamgroep onder andere gewerkt aan taal, rekenen, klokkijken en eurorekenen. Iedere leerling heeft zijn eigen rooster waarop vermeld staat wat er voor deze leerling op welk moment van de dag op het programma staat. We werken in de klas en soms ook groepsdoorbrekend met VSO5. De leerlingen hebben twee keer in de week gym. Eén keer met de hele klas gym en één keer met leeftijdsgenoten (ob – mb/bb) uit VSO4.

  Iedere module gaat er een mb/bb groepje leerlingen uit vso4 en vso5 koken op donderdag onder begeleiding van Linda. Ze doen in een groepje van 4 leerlingen boodschappen en
  bereiden vervolgens een (warme) maaltijd. De ob leerlingen uit vso4/vso5 hebben iedere vrijdag een moment ‘broodtafel’. Hier doen ze op een eerder moment boodschappen voor.
  Regels rondom eten/drinken, tafelmanieren, tafel dekken, je eigen maaltijden verzorgen zijn onderwerpen die dan worden behandeld.

  Ook staat iedere week het agendagebruik op het programma. Iedere leerling heeft zijn eigen agenda. Tijdens het agendagebruik worden bijzonderheden voor de komende week
  ingevuld in de agenda en wordt de oriëntatie in de dag, de week en het jaar geoefend.

  Een aantal leerlingen van onze groep loopt stage. Op maandagmiddag gaat een groepje leerlingen onder begeleiding van schoolpersoneel naar zorgboerderij de Berkelhof in Haarlo. Dit is een oriënterende stage (snuffelstage) waarbij leerlingen leren om buiten de school werkzaam te zijn. Op donderdagmiddag ook een aantal leerlingen op stage naar ‘Lijstenmakerij Martin’. Deze leerlingen lopen ook onder begeleiding van schoolpersoneel stage bij een industriële werkplek. Dit is net als de Berkelhof een oriënterende stage. Verder zitten er een paar bovenbouw leerlingen in onze groep. Zij krijgen gaande dit schooljaar een eigen individuele (uitstroom)stage.

   

 • VSO6

  VSO 6 bestaat dit schooljaar uit acht leerlingen in de leeftijd van twaalf tot en met zestien jaar. De klas bestaat uit zeven jongens en één meisje, de leerlingen verdelen we over de twee lokalen die we tot onze beschikking hebben. Eén van deze lokalen bevindt zich op de Triviant en één op de Leeuwerik. De verdeling van de leerlingen over deze twee lokalen is bijna altijd vier om vier, waarbij het streven is om zoveel mogelijk vastigheid te creëren voor de leerlingen. De leerlingen in VSO 6 zijn namelijk gebaat bij zoveel mogelijk rust, structuur en duidelijkheid in de klas.

  In VSO 6 zijn we de hele dag door bezig om de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. We werken hierbij volgens het Eigen Initiatief Model (EIM). Dit model richt zich op de versterking van de vaardigheden van mensen met een verstandelijke beperking om op alle mogelijke levensgebieden meer zelf verantwoordelijkheid te kunnen dragen. In VSO 6 worden de werkmomenten en ontspanningsmomenten goed op elkaar afgestemd, zodat de leerlingen optimaal kunnen functioneren.

  In het ochtendprogramma wordt onder andere gewerkt aan taal, lezen, rekenen, klokkijken, meten-wegen en geld rekenen. De leerlingen worden bij deze vakken op eigen niveau
  uitgedaagd en de leerstof die we aanbieden is van belang voor de toekomst van onze leerlingen. Enkele leerlingen in VSO 6 werken volgens de Teacch methodiek. Dit is een methode die als doel heeft om vaardigheden te vergroten door een zeer gestructureerde omgeving, waarbij visualisering en voorspelbaarheid centraal staan.
  Daarnaast hebben we iedere maandag en donderdag in VSO 6 een broodtafel op het programma staan. Hier leren de leerlingen onder andere hoe de tafel gedekt kan worden, hoe ze hun eigen brood kunnen smeren en wat tafelmanieren zijn. De boodschappen voor de broodtafel worden iedere maandagochtend gedaan door enkele leerlingen, waardoor we
  tegelijkertijd ook kunnen oefenen met verkeersveiligheid. Tijdens de broodtafel en in de winkel moeten de leerlingen met elkaar en anderen communiceren, om op die manier het
  benodigde beleg te verkrijgen.

  In het middagprogramma nemen de leerlingen daar waar mogelijk deel aan de praktijkvakken. Soms wordt er echter ook heel bewust gekozen voor een eigen programma in de klas, zodat de leerlingen niet overvraagd worden. In VSO 6 krijgen we hulp van zogenoemde Zorg in Onderwijs (ZIO), dit zijn mensen van Zozijn die extra zorg bieden aan onze leerlingen zodat zij naar school kunnen. De ZIO maakt het (soms) mogelijk dat leerlingen toch wel kunnen deelnemen aan een praktijkvak, doordat deze mensen continu kunnen zorgen voor één op één begeleiding. Ook werken deze ZIO mensen soms met een leerling buiten de klas, omdat dit bijvoorbeeld meer rust kan geven aan een leerling of aan de rest van de klas.