terug naar homepage

Leerlijnen

De Triviant biedt leerlingen de mogelijkheid om scholing op de volgende vier onderdelen af te ronden met een officieel erkend certificaat:
  • werken in het groen
  • werken in de groothuishouding
  • werken in de keuken
  • werken in het magazijn

Het behalen van een dergelijk certificaat vereist van de leerling dat hij beschikt over landelijk vastgestelde kennis- en vaardigheidseisen. Niet iedere leerling zal in staat zijn om een certificaat te behalen. Sommige leerlingen zullen kennis nemen van de lesinhoud van de bovengenoemde leerlijnen of van een deel hiervan. Gedurende langere tijd zullen zij ingepland worden bij deze leerlijn en zullen zij onder begeleiding van personeel vakspecifieke kennis- en vaardigheden eigen maken.

Bij het programma ‘onderhoud plantsoen’ worden de leerlingen ondersteund bij het uitvoeren van werkzaamheden in het onderhouden van de groene omgeving. In algemene zin is het bedoeld om de werkgeschiktheid van de leerlingen te vergroten. Om een kans te hebben op de arbeidsmarkt moeten de leerlingen leren om zo zelfstandig, nauwkeurig, veilig en milieuvriendelijk mogelijk in een aanvaardbaar tempo te werken. Het groenprogramma is gebaseerd op een deel van de eindtermen van het assistentsniveau beroepsbeoefenaar (AB-niveau). Op grond van de toetsing ontvangen de leerlingen een verklaring. De eindtermen sluiten aan op de eisen die door de branche worden gesteld.

Het programma ‘werken in de keuken’ is ontwikkeld in overleg met de SVH (Stichting Vakopleidingen Horeca). Het geeft de mogelijkheid om jongeren met beperkingen te begeleiden bij het verrichten van werkzaamheden in de keuken. Het programma biedt de leerlingen de mogelijkheid om zich te oriënteren op het werken in de consumptieve dienstverlening.

Het programma ‘schoonmaken in de groothuishouding’ is gebaseerd op de cursus ‘Vakgeschoold schoonmaker/-ster van de SVS (Stichting Scholing en Vorming Schoonmaakbedrijven en –diensten). Het materiaal is bruikbaar op scholen voor praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs die leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt. De leerling ontvangt bij het succesvol afronden daarvan een IBI-verklaring. IBI staat voor ‘Instructie bij Introductie’ en is een voor de schoonmaakbranche bekende kwalificatie die duidt op de inzetbaarheid bij het dagelijks onderhoud van kantoren. Of leerlingen uiteindelijk uitstromen naar een plaats binnen de schoonmaakbranche hangt van diverse factoren af, zoals het niveau waarop zij de beschreven competenties beheersen, hun affiniteit met het schoonmaakwerk en de vraag naar schoonmaakpersoneel.

Het programma ‘beheren van het schoolmagazijn’ is ontwikkeld in overleg met Kennis Centrum Handel en is bedoeld om de leerling ondersteuning te bieden bij het beheren van het schoolmagazijn en om de leerling voor te bereiden op een externe stage.

Als de school voldoende redenen heeft om aan te nemen dat een leerling kan voldoen aan de geformuleerde eindtermen van een bepaald programma dan kan een toetsing worden aangevraagd. De toetsing van de praktische vaardigheden en van de theoretische kennis vindt plaats door de leerkracht die de leerlijn heeft aangeboden in aanwezigheid van een observant van het Bureau Toetsing en Verklaring van de KPC Groep. De KPC-groep is een landelijk opererende adviesorganisatie voor onderwijs en opleidingen. Leerlingen die de toetsing met goed gevolg afronden ontvangen een certificaat.

Contact en route

Neem contact met ons op via telefoon, e-mail of door middel van een contactformulier. Hier vindt u ook ons adres.

Contactpagina

Agenda